Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

 

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené ZVO.

Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákaziek: www.ted.europa.eu, www.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek: www.uvo.gov.sk, www.eks.sk

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Národné rehabilitačné centrum
Sídlo: Sládkovičova 1, 962 37  Kováčová
IČO: 518 140
DIČ: 2021285090
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK11 8180 0000 0070 0028 5116
BIC/SWIFT cez SEPA prevod v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice: SPSRSKBAXXX
BIC/SWIFT cez sprostredkujúcu banku: SUBASKBX
Štatutárny zástupca Ing. Oľga Zábojníková, MPH., riaditeľka NRC Kováčová
Kontaktná osoba: Ing. Slavomíra Hornáčková
E-mail: hornackova@nrckovacova.sk
Telefón: 00421 45 5205 265
Fax: 00421 45 5442 922


  

Záujemcovia, uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených NRC Kováčová.

 

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.


 
ÚvodÚvodná stránka